Chế độ Trình bày

Nhấn vào nút trong bảng điều hướng hoặc truy cập http://localhost:3030/presenter theo cách thủ công, để vào chế độ người thuyết trình. Bất cứ khi nào bạn vào chế độ người thuyết trình, các phiên bản trang khác sẽ tự động đồng bộ với người trình bày.