Cấu hình Vite

Môi trường: node
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy trên môi trường Node.js, bạn có thể có quyền truy cập vào API của Node.

Slidev được cung cấp bởi Vite. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng hệ thống plugin tuyệt vời của Vite để tùy chỉnh các trang trình bày của mình hơn nữa.

Nếu có file vite.config.js trong dự án, nó sẽ được đọc.

Slidev có các plugin sau được cấu hình sẵn:

Tìm hiểu thêm về Cấu hình trước đó.