Layout

Tích hợp Layout

Các tài liệu của phần này vẫn đang được hoàn thiện. Trước đó, bạn có thể xem trực tiếp tại source code.

Tùy chỉnh Layout

Tạo một thư mục layouts/ trong dự án gốc của bạn và chỉ cần đặt các component layout Vue tùy chỉnh của bạn bên trong nó.

Đọc thêm trong phần Các tùy chỉnh.

Layout do Chủ đề cung cấp

Chủ đề có thể cung cấp các layout hoặc ghi đè các layout hiện có. Vui lòng đọc tài liệu về nó để biết những gì nó cung cấp.