Cấu hình Monaco

Môi trường: client
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy ở phía client. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi nhập các gói. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi thêm các package.

Theo mặc định, Monaco chỉ được bật trên chế độ dev. Để nó hoạt động trên bản dựng SPA, hãy thêm monaco: true vào cấu hình frontmatter của bạn.

Tạo ./setup/monaco.ts với nội dung sau:

import { defineMonacoSetup } from '@slidev/types'

export default defineMonacoSetup(async (monaco) => {
  // use `monaco` to configure
})

Tìm hiểu nhiều hơn tại Cấu hình Monaco.

Sử dụng

Để sử dụng Monaco trong các trang trình bày của bạn, chỉ cần thêm {monaco} vào các đoạn code của bạn:

//```js
const count = ref(1)
const plusOne = computed(() => count.value + 1)

console.log(plusOne.value) // 2

plusOne.value++ // error
//```

//```js {monaco}
const count = ref(1)
const plusOne = computed(() => count.value + 1)

console.log(plusOne.value) // 2

plusOne.value++ // error
//```

Xuất trang trình bày

Theo mặc định, Monaco sẽ CHỈ hoạt động ở chế độ dev. Nếu bạn cũng muốn có nó trong SPA đã xuất, bạn có thể định cấu hình nó trong frontmatter của mình:

---
monaco: true # default "dev"
---

Các loại cài đặt tự động

Khi bạn sử dụng TypeScript với Monaco, các kiểu dependencie sẽ được cài đặt tự động cho phía client.

//```ts {monaco}
import { ref } from 'vue'
import { useMouse } from '@vueuse/core'

const counter = ref(0)
//```

Trong ví dụ trên, chỉ cần đảm bảo rằng vue@vueuse/core được cài đặt cục bộ dưới dạng dependencies / devDependencies, Slidev sẽ xử lý phần còn lại và trình soạn thảo của bạn sẽ hoạt động!