Cấu hình KaTeX

Môi trường: node
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy trên môi trường Node.js, bạn có thể có quyền truy cập vào API của Node.

Tạo ./setup/katex.ts với nội dung sau:

import { defineKatexSetup } from '@slidev/types'

export default defineKatexSetup(() => {
  return {
    /* ... */
  }
})

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể cung cấp cài đặt tùy chỉnh cho Các lựa chọn KaTex. Tham khảo định nghĩa loại và tài liệu của chúng để biết thêm chi tiết.