Xuất slide

PDF

Xuất sang PDF hoặc PNG dựa vào Playwright để hiển thị. Do đó, bạn sẽ cần cài đặt playwright-chromium để sử dụng tính năng này. Nếu bạn đang xuất trong môi trường CI, hướng dẫn về CI có thể hữu ích.

Cài đặt playwright-chromium

$ npm i -D playwright-chromium

Bây giờ xuất các slide của bạn sang PDF bằng lệnh sau

$ slidev export

Sau một vài giây, các slide của bạn sẽ có sẵn tại ./slides-exports.pdf.

PNGs

Khi chuyển vào tùy chọn --format png, Slidev sẽ xuất hình ảnh PNG cho từng trang chiếu thay vì PDF.

$ slidev export --format png

Single-Page Application (SPA)

Bạn cũng có thể xây dựng các slide thành một SPA tự lưu trữ:

$ slidev build

Ứng dụng đã tạo sẽ có sẵn trong dist/ và sau đó bạn có thể lưu trữ nó trên GitHub, Netlify, Vercel, hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Giờ đây, bạn có thể chia sẻ các slide của mình với mọi người bằng một liên kết duy nhất.

Base Path

Để deploy các slide của bạn theo các sub-route, bạn cần phải chuyển tùy chọn --base. Ví dụ:

$ slidev build --base /talks/my-cool-talk/

Tham khảo Vite's documentation để biết thêm chi tiết.

Cung cấp file PDF cho phép tải xuống

Bạn có thể cung cấp một file PDF cho phép tải xuống cho người xem SPA của bạn. Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách cấu hình sau:

---
download: true
---

Bây giờ, Slidev sẽ tạo một file pdf cùng với bản dựng và một nút tải xuống sẽ xuất hiện trong SPA.

Bạn cũng có thể cung cấp một url tùy chỉnh cho PDF. Trong trường hợp đó, quá trình render sẽ bị bỏ qua.

---
download: 'https://myside.com/my-talk.pdf'
---

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về SPA đã xuất: