Cấu hình Vue

Môi trường: client
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy ở phía client. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi nhập các gói. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi thêm các package.

Slidev sử dụng Vue 3 để hiển thị ứng dụng ở phía client. Bạn có thể mở rộng ứng dụng để thêm các cấu hình hoặc plugin tùy chỉnh.

Tạo ./setup/main.ts với nội dung sau:

import { defineAppSetup } from '@slidev/types'

export default defineAppSetup(({ app, router }) => {
  // Vue App
  app.use(YourPlugin)
})

Đây cũng có thể được sử dụng làm lối vào chính của ứng dụng Slidev của bạn, để thực hiện một số thao tác khởi tạo trước khi ứng dụng khởi động.

Tìm hiểu thêm về: Vue Application API.