Cấu hình Mermaid

Môi trường: client
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy ở phía client. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi nhập các gói. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi thêm các package.

Tạo ./setup/mermaid.ts với nội dung sau:

import { defineMermaidSetup } from '@slidev/types'

export default defineMermaidSetup(() => {
  return {
    theme: 'forest',
  }
})

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể cung cấp cài đặt mặc định tùy chỉnh cho Mermaid. Tham khảo định nghĩa loại và tài liệu của chúng để biết thêm chi tiết.