Slidev

Trang trình bày dành cho Nhà lập trìnhBeta

hoặc thử ngay bây giờ

$ npm init slidev
GitHub stars

MIT Licensed | Copyright © 2021-PRESENT Anthony Fu