Cấu hình Phím tắt

Có hiệu lực từ v0.20

Môi trường: client
Hàm cài đặt này sẽ chỉ chạy ở phía client. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi nhập các gói. Đảm bảo tính tương thích của trình duyệt khi thêm các package.

Tạo ./setup/shortcuts.ts với nội dung sau:

import { defineShortcutsSetup, NavOperations } from '@slidev/types'

export default defineShortcutsSetup((nav: NavOperations) => {
 return [
  {
   key: 'enter',
   fn: () => nav.next(),
   autoRepeat: true,
  },
  {
   key: 'backspace',
   fn: () => nav.prev(),
   autoRepeat: true,
  },
 ]
})

Với việc cài đặt, bạn có thể cung cấp cài đặt tùy chỉnh cho các phím tắt được đề cập trong Navigation. Cấu hình trên liên kết animation hoặc trang chiếu tiếp theo với enter và animation hoặc trang chiếu trước đó với backspace.

Hàm cấu hình nhận một đối tượng với một số hàm navigation và trả về một mảng chứa một số cấu hình phím tắt. Tham khảo định nghĩa loại để biết thêm chi tiết.

Tham khảo useMagicKeys | VueUse để biết thêm chi tiết về sự kiện được nhấn phím.