Component

Tích hợp Component

Các tài liệu của phần này vẫn đang được hoàn thiện. Trước đó, bạn có thể xem trực tiếp tại source code.

Tùy chỉnh Component

Tạo một thư mục components/ trong dự án gốc của bạn và chỉ cần đặt các component Vue tùy chỉnh của bạn bên trong nó, sau đó bạn có thể sử dụng nó với cùng tên trong file markdown của mình!

Đọc thêm trong phần Tùy chỉnh.

Component do Chủ đề cung cấp

Chủ đề cũng có thể cung cấp các component. Vui lòng đọc tài liệu về nó để biết những gì nó cung cấp.

Kiểm tra thêm trong phần Cấu trúc thư mục.