Cài đặt

Mẫu dành cho người mới bắt đầu

Slidev yêu cầu Node.js >=14.0

Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng mẫu chính thức của chúng tôi.

Với NPM:

$ npm init slidev@latest

Với Yarn:

$ yarn create slidev

Làm theo lời nhắc và nó sẽ tự động mở trình chiếu tại http://localhost:3030/ cho bạn.

Nó cũng bao gồm thiết lập cơ bản và một bản demo ngắn với hướng dẫn về cách bắt đầu với Slidev.

Cài đặt thủ công

Nếu bạn vẫn muốn cài đặt Slidev theo cách thủ công hoặc muốn tích hợp nó vào các dự án hiện có của mình, bạn có thể thực hiện:

$ npm install @slidev/cli @slidev/theme-default
$ touch slides.md
$ npx slidev

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng pnpm, bạn sẽ cần bật tùy chọn shamefully-hoist để Slidev hoạt động bình thường:

echo 'shamefully-flatten=true' >> .npmrc

Cài đặt trên toàn cục

Có hiệu lực từ v0.14

Bạn có thể cài đặt Slidev trên toàn cục bằng lệnh sau

$ npm i -g @slidev/cli

Và sau đó sử dụng slidev ở bất cứ nơi nào mà không cần tạo dự án.

$ slidev

Lệnh này cũng sẽ sử dụng cục bộ @slidev/cli nếu nó được tìm thấy trong node_modules.

Cài đặt trên Docker

Nếu bạn cần chạy bản trình bày với container một cách nhanh chóng, bạn có thể sử dụng hình ảnh docker được duy trì bởi stig124, hoặc xây dựng của riêng bạn.

Tham khảo slidevjs/container repo để biết thêm chi tiết.