Vue Global Context

Slidev đã đưa vào global Vue context $slidev cho các điều kiện nâng cao hoặc điều khiển navigation.

Sử dụng

Bạn có thể truy cập nó ở bất kỳ đâu trong markdown và Vue template của mình, với cú pháp "Mustache".

<!-- slides.md -->

# Trang 1

Trang hiện tại là: {{ $slidev.nav.currentPage }}
<!-- Foo.vue -->

<template>
  <div>Title: {{ $slidev.configs.title }}</div>
  <button @click="$slidev.nav.next">Next Page</button>
</template>

Thuộc tính

$slidev.nav

Một đối tượng phản ứng giữ các thuộc tính và điều khiển của điều hướng trang trình bày. Ví dụ như:

$slidev.nav.next() // go next step

$slidev.nav.nextSlide() // go next slide (skip v-clicks)

$slidev.nav.go(10) // go slide #10
$slidev.nav.currentPage // current slide number

$slidev.nav.currentLayout // current layout id

$slidev.nav.clicks // current clicks count

Để biết thêm các thuộc tính khả dụng, hãy tham khảo nav.ts.

$slidev.configs

Một đối tượng phản ứng giữ các cấu hình đã được phân tích cú pháp trong frontmatter đầu tiên của slides.md. Ví dụ

---
title: My First Slidev!
---
{{ $slidev.configs.title }} // 'My First Slidev!'

$slidev.themeConfigs

Một đối tượng phản ứng giữ các cấu hình chủ đề đã được phân tích cú pháp.

---
title: My First Slidev!
themeConfig:
  primary: #213435
---
{{ $slidev.themeConfigs.primary }} // '#213435'